پسماند بیمارستانی

پسماندهای بیمارستانی (زباله‌های عفونی)

 فهرست مطالب

  • ﭼﻜﻴﺪه
  • ﻣﻘﺪﻣﻪ
  • پسماندهای بیمارستانی یا بهداشتی- درمانی
  • اﻧﻮاع روش‌های ﺗﺼﻔﻴﻪ، ﮔﻨﺪزداﺋﻲ و دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
  • تصفیه و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
  • ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و دﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
  • وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ دﻓﻊ زباله‌های ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
  • مخاطرات بهداشتی پسماندهای بیمارستانی
  • نتیجه‌گیری
  • ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و مؤاخذ

پسماندهای ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ (زباله‌های عفونی)

ﭼﻜﻴﺪه

زائدات ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و درمانگاه‌ها ﺗﻮﻟﻴﺪ می‌شوند ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻟﻮده ﺑﻮدن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زیان‌های ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ازدﻳﺎد و اﺷﺎﻋﻪ اﻧﻮاع بیماری‌های ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻣﺴﺮی ﺷﺪه و ﺗﻬﺪﻳﺪی ﺟﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و محیط‌زیست هستند. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻓﻊ اﻳﻦ زائدات ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ مورد بررسی قرار می‌گیرد. در اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد زائد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ تعریف ‌شده و ﺗﺮﻛﻴﺐ آن‌ها ﻣﺸﺨﺺ می‌شود و روش‌های ﺗﺼﻔﻴﻪ، ﮔﻨﺪزداﺋﻲ و دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮﺿﻴﺢ داده می‌شود و در ادامه وضعیت پسماندهای بیمارستانی شهر تهران و نیز مخاطرات محیط‌زیستی پسماندهای بیمارستانی موردبحث قرار می‌گیرد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زائد شهری بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﻜﺎن، کلینیک‌ها، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ،داروخانه‌ها و خانه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان هستند. ﻣﻮاد زائد تولیدشده در اﻳﻦ مکان‌ها را ﻣﻮاد زائد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ میﮔﻮﻳﻨﺪ. ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ مهم‌ترین ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ زباله‌های ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ روی زباله‌های داروﺧﺎﻧﻪ بیمارستان‌ها و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ تأکید ﺑﻴﺸﺘﺮی می‌شود. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ذﺧﻴﺮه و ﻣﺤﻞ جمع‌آوری، حمل‌ونقل،ﭘﺮدازش و دﻓﻊ است.

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و مراقبت‌های ﺑﻌﺪ از دﻓﻊ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ، از ویژگی‌های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ مخاطره‌آمیز ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻮاد، در اﻳﻦ سیستم‌های ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮرد تأکید قرارگرفته اﺳﺖ.

دسترسی به این محتوا مخصوص اعضای الماسی است. برای عضویت بر دکمه زیر کلیک کنید.

می خواهم عضو الماسی شوم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سؤال امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.